หลักสูตรปรับปรุงปี 2561

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 นักภูมิสารสนเทศ

2 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

3 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

4 นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

5 นักภูมิศาสตร์

6 นักแผนที่

7 เจ้าหน้าที่ GIS

8 นักวิชาการคอมพิวเตอร์