GEO-INFORMATICS (GIs) หลักสูตร ข่าวประกาศ บุคลากร

Welcome to

Department of Geo-Informatics

Welcome to

Department of Geo-Informatics

Welcome to

Department of Geo-Informatics

Welcome to

Department of Geo-Informatics

Welcome to

Department of Geo-Informatics

Welcome to

Department of Geo-Informatics

Welcome to

Department of Geo-Informatics

เกี่ยวกับภาควิชาภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรภูมิสารสนเทศ ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ปรัชญาภูมิสารสนเทศเป็นศาสตร์เชิงบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถนำมาประยุกต์และพัฒนาโปรแกรมเชิงพื้นที่ แบบจำลองเชิงพื้นที่ และกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนงานเชิงพื้นที่ อันนำมาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมถึงผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือในกลุ่มทำงาน สามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การต่อยอดองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาและงานอื่นๆ ด้วยตนเอง


ความสำคัญ

   หลักสูตรภูมิสารสนเทศปรับปรุงขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่มีศักยภาพสูง ทั้งความรู้ด้านภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานในภาครัฐหรือเอกชน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเป็นการเตรียมพร้อมในการทำงานจริงหลังจากสำเร็จการศึกษา